Kirchenmusikverein Frankfurt am Main e. V.
c/o Frank Hoffmann
Auf der Kuhr 16 b
60435 Frankfurt am Main

Tel.: (069) 95 40 91 72
E-Mail: kirchenmusikverein@kmv-frankfurt.de